Virus gây viêm phổi lạ đang 'biến đổi và thích nghi'?