Trộm cạy cửa, vét sạch tiệm internet trong đêm
Quốc lộ 1A thành biển nước, kẹt xe 5 km vì mưa lớn