Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá vào năm 2030

28/04/2021 09:40 GMT+7

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có cuộc trao đổi cởi mở với PV Thanh Niên về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

PV: Năm 2020 - năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh (giai đoạn 2015 - 2020) đã khép lại. Xin ông cho biết đâu là những thành tựu quan trọng, nổi bật của giai đoạn này?
Ông Lữ Văn Hùng: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, cùng với khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm này, toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị đã quyết tâm rất cao, nỗ lực phấn đấu vượt bậc nên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đặc biệt, 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL. Kinh tế có sự tăng trưởng khá cao, riêng năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt, tuy nhiên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng 4,04%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong vùng ĐBSCL. Các dự án động lực, một số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được triển khai thực hiện đạt kết quả rất quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, có nhiều tiến bộ; xây dựng nông thôn mới được thực hiện, đạt kết quả nổi bật; tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao...
Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu

Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần khẳng định sự lựa chọn chiến lược đúng đắn và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng lòng, nhất trí của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cùng với các giải pháp, chính sách hiệu quả, khắc phục dần các điểm nghẽn, những hạn chế về nguồn lực phát triển một cách chủ động, tạo đột phá trong thu hút các nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước cho các dự án quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng thu ngân sách địa phương, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đưa Bạc Liêu trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm khá của vùng và của cả nước, nâng cao vị thế của Bạc Liêu.
Từ những kết quả quan trọng đạt được và những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, vậy trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Bạc Liêu cần tập trung các mặt công tác trọng tâm nào để tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra?
Phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở phân tích bối cảnh, dự báo tình hình nhiệm kỳ tới, báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát, đó là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tập trung 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020. Đồng thời đưa ra 21 chỉ tiêu; xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 1 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng - an ninh; đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Hai nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đó là: Phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí. Đẩy mạnh phát triển du lịch để thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng. Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh các dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng.
Mô hình nuôi tôm trong nhà kính của Tập đoàn Việt - Úc tại Bạc Liêu

Mô hình nuôi tôm trong nhà kính của Tập đoàn Việt - Úc tại Bạc Liêu

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Vậy, tỉnh Bạc Liêu cần thực hiện những khâu đột phá nào để hoàn thành các mục tiêu trên, thưa ông?
Từ kết quả đạt được, Bạc Liêu đang hiện thực hóa nhiều khát vọng cho sự vươn xa của mình, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia; phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước; phấn đấu là một trong những trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL. Để trở thành trung tâm trên nhiều lĩnh vực, Bạc Liêu buộc phải phấn đấu không ngừng trong ý chí và tăng tốc thực hiện ngay từ giai đoạn khởi động của nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tế của tỉnh; đẩy mạnh 5 trụ cột kinh tế - xã hội và lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá để tập trung thực hiện; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của cả nước. Đồng thời, đề ra đường hướng phát triển theo hướng nhanh và bền vững; gắn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với sự phát triển của khu vực và tiểu vùng bán đảo Cà Mau, từng bước hình thành một số trung tâm liên kết ngành với quy mô kinh tế vượt trội tại Bạc Liêu.
Bạc Liêu muốn đạt được vị trí trung tâm ở nhiều lĩnh vực phải tăng tốc để hiện thực hóa những chương trình hành động đã được xây đắp nền móng trước đó, cụ thể là dựa vào 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội sẵn có. Để trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia thì các ngành hữu quan phải cấp bách liên kết chặt chẽ hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo, mà trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí; Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có phẩm chất đạo đức tốt. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng điện và công nghệ thông tin; giáo dục, y tế… Đó cũng chính là những khâu đột phá trong đường hướng phát triển tỉnh nhà thời gian tới.
Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Bạc Liêu đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và với quyết tâm cao như thế. Đảng bộ vạch ra phương hướng, mục tiêu trên nền tảng, cơ sở vững chắc thì nhân dân sẽ có lòng tin vào những đường hướng đã vạch ra. Nhân dân gửi gắm, tin tưởng và kỳ vọng một Bạc Liêu tươi sáng hơn trong tương lai gần.
Khu du lịch Nhà mát Bạc Liêu

Khu du lịch Nhà mát Bạc Liêu

Xin ông cho biết những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)?
Trong năm 2021, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đề ra giải pháp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém; quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đặc biệt, chú ý thực hiện nghiêm và có hiệu quả “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), yêu cầu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ mới là rất cao, đó là quyết tâm tạo ra sự đột phá ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ mới. Vì vậy, trong chỉ đạo, điều hành, các ngành, các cấp cần phải quyết liệt và quyết tâm chính trị cao hơn; đề ra kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể đối với từng mục tiêu; đánh giá xác thực kết quả triển khai thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tỉnh trở thành 3 trung tâm của khu vực và cả nước. Đó là trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước; là một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia và là một trong những trung tâm du lịch của khu vực.
Trân trọng cảm ơn ông!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.