cai cach nen hanh chinh

Trách nhiệm cải cách nền hành chính

Trách nhiệm cải cách nền hành chính

0
Trên tinh thần Hiến pháp 2013, dự luật Tổ chức chính quyền địa phương mà QH khóa 13 bàn bạc trong kỳ họp này, cùng với luật Tổ chức Chính phủ và luật Ngân sách nhà nước sẽ là 3 đạo luật quan trọng nhất cho việc tiến hành cải cách nền hành chính và tài chính quốc gia.