Gia sản - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Gia sản - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

08:30 01/05/2022 0

Anh có tuổi hoa mai em mang đi
Anh có thời gian thêu lên tóc mỗi ngày
Anh có những tờ lịch không bao giờ mới
Anh có những chấn thương làm con tin