Di tích Bình Ða

Bảo vật quốc gia: Đàn đá Bình Đa - những thanh đàn đá cổ nhất thế giới

Bảo vật quốc gia: Đàn đá Bình Đa - những thanh đàn đá cổ nhất thế giới

Nhà dân tộc học Georges Condominas lúc sinh thời đã đánh giá việc tìm thấy những thanh đàn đá Bình Đa ngay trong tầng văn hóa cổ là điều vô cùng may mắn.

Top