Di tích treo

Di tích… treo

Di tích… treo

Nhiều nông dân tại xã Đức Hòa Hạ (H.Đức Hòa, Long An) đang hết sức sốt ruột khi đất nông nghiệp của họ bị Nhà nước mượn đào tìm cổ vật gần 30 năm, nhưng đến nay chưa có chế độ bồi thường thỏa đáng.

Top