Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống

02/08/2016 12:17 GMT+7

Chiều 1.8, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930- 1.8.2016).

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì buổi gặp mặt.
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa những trọng trách mà Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Thưởng khẳng định: Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ.
Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ: Đứng trước những khó khăn và thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo nói chung và Ban Tuyên giáo T.Ư nói riêng, đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác: Lý luận chính trị; tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, y tế, thông tin đối ngoại; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và tình hình thế giới.
Ông Võ Văn Thưởng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhất là quán triệt sâu sắc những quan điểm đã nêu trong Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” và Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: Phát huy những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những yếu kém, hạn chế trong công tác tuyên giáo, toàn ngành đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Việc đổi mới phải được thực hiện đồng bộ trong mọi lĩnh vực, mọi binh chủng của công tác tuyên giáo, mà trọng tâm là đổi mới công tác tham mưu của các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo T.Ư, của hệ thống tuyên giáo các cấp và đổi mới ngay trong tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo. Hoạt động tuyên giáo phải tập trung phục vụ nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết của các đảng bộ các cấp, các ngành và địa phương; chú trọng tuyên truyền trên báo chí T.Ư, địa phương, bảo đảm yêu cầu kịp thời, chính xác, khách quan, cổ vũ được những điển hình, nhân tố mới. Ngành tăng cường hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tăng cường đối thoại trực tiếp tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng, trong xã hội.
Toàn ngành Tuyên giáo thực hiện tốt chức năng định hướng, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, trước hết là luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ ngành Tuyên giáo chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, phát hiện sớm những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội, nhất là những vấn đề liên quan tới triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết liên quan trực tiếp tới lĩnh vực tuyên giáo để tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là tham mưu, triển khai có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên thấu hiểu việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, hàng ngày trong cuộc sống, trong mỗi cơ quan, đơn vị cũng như trong mọi lĩnh vực công tác.
Ngành Tuyên giáo chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, đặc biệt là nghiên cứu các giải pháp, các hình thức để chủ động hơn nữa trong đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên Internet.
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao Bằng khen, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.