Đánh giá về nội các Dương Văn Minh

Đánh giá về nội các Dương Văn Minh

03:53 01/06/2012 0

Có một vấn đề nữa mà tôi muốn làm rõ là đánh giá về ông Dương Văn Minh và nhóm của ông, với vai trò trong việc thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc.