Bảo hiểm bỏ rơi "thượng đế" - Bài 1: Thật giả lẫn lộn

Bảo hiểm bỏ rơi "thượng đế" - Bài 1: Thật giả lẫn lộn

00:03 12/10/2009 0

Thị trường bảo hiểm được xem là tiềm năng, đang tăng trưởng khá và theo nhận xét của nhiều người thì phải dựa vào lòng tin của khách hàng để phát triển bền vững. Tuy nhiên lòng tin ấy hiện nay đang bị thử thách... Nghe đọc bài