Sức mạnh thép cho ngư dân

Sức mạnh thép cho ngư dân

09:00 13/06/2014 2

Chủ trương đóng 3.000 tàu cá vỏ thép thay thế cho tàu vỏ gỗ được Chính phủ thông qua. Những mẫu tàu cá vỏ thép thử nghiệm của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã được trao cho ngư dân.