Hậu trường eSports: Bản lãnh truyền thông và nấc thang chuyên nghiệp