GDP bình quân

Đặt mục tiêu năm 2025 GDP bình quân đầu người đạt 4.700-5.000 USD

Đặt mục tiêu năm 2025 GDP bình quân đầu người đạt 4.700-5.000 USD

Kế hoạch 5 năm tới, 2021-2025, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5% - 7%, đặc biệt GDP bình quân đầu người sẽ tăng từ 3.500 USD hiện nay lên 4.700 - 5.000 USD.

Top