Từ ngữ đơn nghĩa, dùng sao cho học sinh dễ hiểu?

Từ ngữ đơn nghĩa, dùng sao cho học sinh dễ hiểu?

08:30 13/11/2021 4

Cuốn sách Ai làm đau tiếng Việt? (NXB Tổng hợp TP.HCM, 8.2021) của tiến sĩ ngôn ngữ học, nghiên cứu viên chính (danh xưng ghi trên bìa sách) Hồ Xuân Mai có câu: “Tác giả trình bày nội dung của mỗi bài và của toàn cuốn sách bằng những từ ngữ đơn nghĩa nhất để học sinh dễ hiểu, dễ khắc phục”.