Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của thanh niên

14/10/2021 06:36 GMT+7

Cần có cơ chế tạo động lực, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho thanh niên; khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.

Ngày 22.10.2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, trong đó có đội ngũ thanh niên - chủ nhân tương lai của đất nước.

Thanh niên tình nguyện tại Hà Nội vận chuyển hàng hóa hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch trong chương trình San sẻ yêu thương

Ngọc Thắng

Thanh niên - đối tượng được “để mắt”

Ở Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng dân cư có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế. Thanh niên Việt Nam nhìn chung đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo, khi được dìu dắt, tập hợp dễ kết thành một khối thống nhất, đoàn kết. Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên một bộ phận thanh niên Việt Nam cũng dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời. Những đặc điểm đó chính là cơ hội để các thế lực thù địch “để mắt” đến thanh niên.

Để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch đã liên tục thay đổi phương thức, hình thức tác động vào thanh niên. Nếu như đối với các nước xã hội chủ nghĩa trước kia, các thế lực thù địch lợi dụng các hình thức truyền thống như tuyên truyền “rỉ tai” với mục đích “mưa dầm thấm lâu” bằng tờ rơi, báo chí, phát thanh… thì ngày nay, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để tấn công vào thanh niên. Nhận thấy, thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh YouTube, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống. Điều này không chỉ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, tương lai của thanh niên mà còn đe dọa trực tiếp đến tương lai của đất nước.

Phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để có thể phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần có những giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Một là, cần thường xuyên chăm lo đến việc giáo dục, bồi dưỡng ý thức chính trị cho thanh niên. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên chú trọng đến việc tuyên truyền cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng, miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực thù địch hiện nay.

Ba là, xây dựng cơ chế, chính sách huy động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật để phục vụ cho việc rà quét, phát hiện, bóc gỡ, xử lý các thông tin xuyên tạc, sai trái; có cơ chế tài chính, cơ chế đảm bảo an toàn cho thanh niên khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần có cơ chế tạo động lực, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho thanh niên; khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.

Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng ý thức chính trị cho thanh niên. Tổ chức đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; tránh cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên đồng thời kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm là, coi trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, thanh niên để chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tập trung vào đội ngũ cán bộ trẻ trong những cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; đoàn viên thanh niên hoạt động trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật… Cần lựa chọn những đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị, có nhiệt huyết, trách nhiệm với việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáu là, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi thanh niên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển tư duy lý luận của mình, khắc phục triệt để tình trạng “lười” học tập lý luận chính trị, hoặc học tập một cách đại khái, qua loa, đối phó… Việc trang bị cho mình những kiến thức lý luận chính trị cũng là một cách thức hữu hiệu để tăng cường khả năng “miễn dịch” trước sự lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, trong đó có đội ngũ thanh niên - chủ nhân tương lai của nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.