Mặt trận Tổ quốc VN

Lợi ích của nhân dân là điểm xuất phát mọi chủ trương, 
chính sách

Lợi ích của nhân dân là điểm xuất phát mọi chủ trương, chính sách

'Trong quá trình xây dựng đất nước, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng. Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất của mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước', Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Top