Nỗi nhớ hành chăm

Nỗi nhớ… hành chăm

Nỗi nhớ… hành chăm

Sáng ra nảy mấy tràng hắt hơi, anh đổ cho tiết heo may, vẫn dẫn xe rời nhà như thường lệ. Trưa, mũi xông xông, đầu óc váng vất, anh vẫn cố chạy thêm cuốc nữa.

Top