NXB Khoa học Xã hội

Giữ di sản tươi xanh ở bảo tàng sinh thái

Giữ di sản tươi xanh ở bảo tàng sinh thái

Di sản phi vật thể có thể “héo mòn” trong các trưng bày cũ kỹ. Nhưng bảo tàng sinh thái giúp di sản sống động, xanh tươi, gần gũi cuộc đời.

Top