phát triển cộng đồng

Xuất ngoại làm tình nguyện
Giới trẻ

Xuất ngoại làm tình nguyện

Lựa chọn con đường thực tập tại nước ngoài không chỉ để trau dồi vốn ngoại ngữ, nâng cao tri thức mà với nhiều bạn sinh viên, mục tiêu là tham gia các dự án phát triển cộng đồng xuyên quốc gia.

Top