The Astrophysical Journal Letters

Kính James Webb phát hiện hành tinh đầu tiên, TESS tìm ra ứng viên trái đất 2.0

Kính James Webb phát hiện hành tinh đầu tiên, TESS tìm ra ứng viên trái đất 2.0

Trong sứ mệnh TESS, các nhà khoa học phát hiện một thế giới nhiều khả năng là hành tinh đá và khoảng 95% kích thước trái đất, còn kính James Webb thành công tìm ra hành tinh đầu tiên kể từ khi được phóng lên không gian.

Top