The Lego Movie

Chris Pratt và Elizabeth Banks tái hợp qua 'The Lego Movie' trên YouTube

Chris Pratt và Elizabeth Banks tái hợp qua 'The Lego Movie' trên YouTube

Chris Pratt và Elizabeth Banks tham gia kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi Covid-19 bằng việc lồng tiếng trong phiên bản The Lego Movie trên YouTube.

Top