Nông dân phải dùng lúa ăn làm giống để gieo sạ lại vì mưa gió