Ông chủ tịch Ronaldo chinh phục châu Âu cùng...Valladolid