Gặp thuyền trưởng và các thành viên trên tàu hàng bị chìm vừa từ “cõi chết” trở về