Vợ và con chết, chồng nằm thoi thóp trong tiệm cầm đồ