Bộ Tài chính làm rõ các chức danh được sử dụng xe công

03/10/2023 20:28 GMT+7

Bộ Tài chính vừa có Công văn 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương; đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố làm rõ hơn một số quy định về sử dụng xe công.

Công văn này nhằm làm rõ hơn một số quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công.

Bộ Tài chính làm rõ các chức danh được sử dụng xe công - Ảnh 1.

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công vụ; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô...

G.B

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh

Theo Bộ Tài chính, đối với những chức danh không nằm trong danh mục quy định tại số thứ tự I, II, III, IV, V Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở và quy định tại điều 4, điều 5, điều 6, điều 7 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP đã được trang bị xe ô tô chức danh theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 2 điều 25 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.

Ví dụ: cấp phó phụ trách được hưởng lương hoặc hệ số phụ cấp như cấp trưởng (phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội phụ trách...), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM; Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP.Hà Nội, TP.HCM; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội, TP.HCM…).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Bộ Tài chính nêu rõ, đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định theo quy định tại số thứ tự VI, VII, VIII Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW và quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP mà có hệ số phụ cấp tương đương với hệ số phụ cấp chức vụ của các chức danh quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (như đại biểu Quốc hội chuyên trách...) thì thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trong thời gian cơ quan, người có thẩm quyền chưa có quyết định thay thế.

Công văn 10534/BTC-QLCS cũng đồng thời hướng dẫn cụ thể các chức danh trong danh mục các chức danh phó tổng cục trưởng và tương đương; vụ trưởng và tương đương; phó vụ trưởng và tương đương thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung.

Phó tổng cục trưởng và tương đương gồm: phó tổng cục trưởng; Phó giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc T.Ư; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (trừ TP.Hà Nội và TP.HCM).

Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; phó chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn).

Phó tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Phó giám đốc Truyền hình Quốc hội; Phó tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Chánh án TAND cấp cao; Viện trưởng Viện KSND cấp cao; giám đốc học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vụ trưởng và tương đương gồm: vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư; trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; ủy viên Hội đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; tổng thư ký liên hiệp hội ở T.Ư; thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Vụ trưởng, trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ; ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc T.Ư; vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; trưởng cơ quan, đơn vị của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM; Phó chánh án TAND cấp cao; Phó viện trưởng Viện KSND cấp cao; phó giám đốc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vụ trưởng, cục trưởng, trưởng cơ quan, đơn vị và tương đương thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cấp tỉnh; phó tổng thư ký liên hiệp hội ở T.Ư; trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); phó chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (đối với các tổ chức hội không có đảng đoàn).

Phó vụ trưởng và tương đương gồm: phó vụ trưởng, phó cục trưởng, phó viện trưởng, phó trưởng ban và tương đương thuộc các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư; phó trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; thư ký các đồng chí ủy viên T.Ư Đảng, bộ trưởng và tương đương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ; phó giám đốc sở, phó trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh; phó bí thư quận, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư.

Phó vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; phó trưởng các cơ quan, đơn vị của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM; phó vụ trưởng, phó trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục và tương đương tổng cục; phó trưởng ban, đơn vị các hội quần chúng có đảng đoàn do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn); trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 72/2023/NĐ-CP không giao Bộ Tài chính quy định chi tiết, nhưng với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương; đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức chức hiện việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đồng thời làm rõ một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.