Đừng lãng phí nguồn lực

Đừng lãng phí nguồn lực

04:44 16/08/2021 2

Khi tồn tại nhiều ứng dụng, thì cần thống nhất, đồng bộ dữ liệu giữa các ứng dụng để sử dụng hiệu quả hơn, tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế các bất cập.