Quốc hội biểu quyết thông qua luật chiều 22.11 /// Ảnh Ngọc Thắng

Bộ trưởng có quyền cho cán bộ từ chức

5

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định thẩm quyền của Bộ trưởng trong việc cho cán bộ cấp dưới từ chức là phù hợp… do từ chức không phải là một hình thức kỷ luật mà do cá nhân tự nguyện.