Màng phổi

Phát hiện sớm, chính xác ung thư bằng kỹ thuật giải phẫu bệnh và tế bào
Sức khỏe

Phát hiện sớm, chính xác ung thư bằng kỹ thuật giải phẫu bệnh và tế bào

Tôi nghe nói các bệnh ung thư có thể chẩn đoán sớm bằng kỹ thuật giải phẫu bệnh và tế bào.

Top