Nhân sự Đại hội XIII: Không đưa vào ủy ban Kiểm tra người chạy chức, chạy quyền

Lê Hiệp
Lê Hiệp
27/02/2020 11:45 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban Kiểm tra tại Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội khóa XIII của Đảng.

Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra đồng thời là chánh Thanh tra

Theo đó, hướng dẫn quy định cụ thể về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và độ tuổi của ủy ban Kiểm tra các cấp, gồm ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương
Về cơ cấu và số lượng ủy ban Kiểm tra trung ương các cấp về cơ bản giữ nguyên như Quy định số 30 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
Thay đổi duy nhất là số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giảm từ 11 - 13 theo quy định từ năm 2016, xuống 9 - 11 người theo hướng dẫn mới được ban hành.
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng hướng dẫn cụ thể đối với những nơi thực hiện thí điểm nhất thể hóa hoặc hợp nhất cơ quan ủy ban Kiểm tra và Thanh tra cấp tỉnh, huyện.
Theo đó, ở những nơi thí điểm nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra đồng thời là chánh Thanh tra thì cơ cấu ủy viên kiêm chức của ủy ban Kiểm tra gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và phó chánh Thanh tra cùng cấp.
Tại những nơi thí điểm hợp nhất 2 cơ quan thì bố trí chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra đồng thời là chánh Thanh tra và cơ cấu ủy viên kiêm chức của ủy ban Kiểm tra là trưởng ban hoặc phó ban tổ chức của cấp ủy cùng cấp là cấp ủy viên.

Dừng bổ sung ủy viên ủy ban 6 tháng trước đại hội

Về tiêu chuẩn đối với ủy viên ủy ban Kiểm tra các cấp, hướng dẫn nêu rõ “vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp được quy định tại Chỉ thị số 35 năm 2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, ủy viên ủy ban Kiểm tra các cấp phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Không đưa vào ủy ban Kiểm tra những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”;
Cũng không đưa vào ủy ban Kiểm tra những người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
Về độ tuổi, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu thực hiện như tuổi tham gia cấp ủy, bảo đảm tính kế thừa, có cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu dừng việc bổ sung ủy viên ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 6 tháng, tính đến thời điểm đại hội đảng bộ ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt phải do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Hướng dẫn nêu rõ, ủy ban Kiểm tra các cấp phối hợp với ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp chuẩn bị đề án nhân sự ủy ban Kiểm tra khóa mới, báo cáo cấp ủy đương nhiệm. Việc bầu ủy viên ủy ban Kiểm tra các cấp, chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra sẽ được tiến hành trong phiên họp đầu tiên cấp ủy khóa mới.
Cơ cấu, số lượng ủy ban kiểm tra các cấp
- Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương:
Số lượng từ 9 - 11 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên kiêm chức; riêng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM, số lượng từ 13 - 15 ủy viên; Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Nghệ An, số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do tỉnh ủy, thành ủy quyết định).
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:
Số lượng từ 9 - 11 ủy viên (do Đảng ủy Khối quyết định).
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:
Số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do Đảng ủy Khối quyết định).
- Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: 
Số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do Quân ủy Trung ương quyết định), trong đó có 2 cấp ủy viên cùng cấp trở lên.
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương:
Số lượng từ 11 - 13 ủy viên (do Đảng ủy Công an Trung ương quyết định), trong đó có 2 cấp ủy viên cùng cấp trở lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.