Khiển trách giám đốc trung tâm chống ngập

Khiển trách giám đốc trung tâm chống ngập

1
Với những sai sót về kê khai tài sản, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, bị kỷ luật khiển trách.