T.Ư quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/03/2021 06:29 GMT+7

Tại Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII, Bộ Chính trị trình T.Ư quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 8.3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, T.Ư xem xét, bàn về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của đại hội; chuẩn bị ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc…
Bộ Chính trị cũng đã thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan T.Ư; đồng thời tích cực chuẩn bị giới thiệu nhân sự thuộc diện T.Ư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15; bàn việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ; cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Liên quan chương trình làm việc của T.Ư khóa XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay căn cứ vào Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xem xét ý kiến đề xuất của các ban, bộ, ngành, địa phương và của các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị chuẩn bị dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư.
“Đây là công việc cực kỳ quan trọng của Hội nghị T.Ư đầu nhiệm kỳ, xác định những nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hóa để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.
Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Chấp hành T.Ư; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới mà Đại hội XIII đã xác định.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, cần ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu, như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
T.Ư quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo chủ trì hội nghị

ẢNH: NHẬT BẮC

Thực hiện nhất quán phương hướng nhân sự

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Ủy viên T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình. Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội XIII của Đảng, và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
“Bộ Chính trị đề nghị T.Ư cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng trình T.Ư quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội - những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước; đồng thời báo cáo xin ý kiến T.Ư trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định vấn đề nhân sự mà hội nghị quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XIII của Đảng đã thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung.
“Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ; cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, đồng thời lưu ý công tác nhân sự của Đảng, quy chế làm việc của T.Ư, đúng với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

T.Ư thảo luận việc kiện toàn lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2025

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII đã khai mạc sáng 8.3, tại Hà Nội. Trong buổi sáng, T.Ư làm việc tại hội trường, nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII. Tiếp đó, T.Ư thảo luận tại tổ về nội dung nói trên. Buổi chiều, T.Ư đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, Ban Chấp hành T.Ư về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.