Thiếu thợ, không dễ xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris trong 5 năm