Đảng bộ cơ sở đầu tiên trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn đại hội
Trung Quốc: Lao động nhập cư chưa được hưởng thành quả giảm nghèo