Trắng đêm bên những “hiệp sĩ” bị nhóm cướp đâm chém giữa Sài Gòn