Danh hiệu

Danh hiệu

03:40 05/03/2013 5

Bây giờ, quả thật, không thiếu những danh hiệu. Chính thống cũng có mà dân gian cũng nhiều. Những tên danh hiệu nghe rất kêu, dĩ nhiên: những bảo vật, báu vật, linh vật, kỳ vật, kỳ quan, quốc bảo... những viện sĩ danh dự, chủ tịch danh dự, thậm chí danh dự của... danh dự... những nhà thơ tâm linh, kỳ nhân... những...