Đảng phải 'là đạo đức, là văn minh'

03/02/2024 06:43 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng coi xây dựng Đảng "là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta".

Sứ mệnh tiên phong trong mọi hoàn cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc cách mạng giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, giành tự do hạnh phúc cho mỗi người dân Việt Nam.

Đảng phải 'là đạo đức, là văn minh'- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ

Đậu Tiến Đạt

Trong giai đoạn đấu tranh đầu tiên, những năm 1930 - 1945, nhiệm vụ cao nhất là giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Không lúc nào xa rời mục tiêu đó, Đảng nêu cao ngọn cờ giải phóng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kiên quyết lãnh đạo nhân dân đứng lên chớp thời cơ lịch sử, làm nên kỳ tích Cách mạng Tháng Tám 1945.

Trong những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc sau đó, Đảng đã động viên được ý chí của cả dân tộc quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ những thành quả của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bảo vệ sự thống nhất quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Khát vọng về một xã hội không có sự áp bức nô dịch dân tộc, về sự không phân biệt đối xử giữa con người được Đảng giương cao trong cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của nhân dân Việt Nam.

Trong công cuộc Đổi mới, Đảng đã tìm ra con đường và bước đi thích hợp để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, từng bước hội nhập và phát triển trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn của một thế giới đầy biến động cuối thế kỷ 20.

Những năm đầu thế kỷ 21, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, "là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước". Nhân dân Việt Nam vẫn đi đúng hướng trên con đường đã chọn, xác lập được vị trí vững chắc trên bản đồ địa chính trị thế giới và khu vực. Thành quả đáng tự hào của quá trình phấn đấu đó, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Phân tích những bài học thắng lợi từ lịch sử hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể thấy: Điều bảo đảm Đảng có vị trí lãnh đạo cả trong những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo nhất là do Đảng đã giữ vững tính tiên phong, tính chiến đấu, đối mặt và giải quyết thành công được những nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của dân tộc.

Trong những giai đoạn cách mạng trước, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao phẩm chất và năng lực của toàn Đảng cũng như của từng cán bộ đảng viên để Đảng thực sự tiêu biểu, tiên phong, là đại diện trung thành cho quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lao động. Điều đó cũng giúp Đảng giữ vững uy tín, giữ vững vai trò và vị trí lãnh đạo của mình.

KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ

Trong bối cảnh tình hình mới, đối mặt trực tiếp với những thời cơ và những thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự trung thành với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những nhiệm vụ nặng nề và phức tạp đang đặt ra. Một nhân tố bảo đảm để Đảng có thể giữ vững uy tín - nhờ đó giữ vững vị trí lãnh đạo của mình, là việc Đảng khẳng định được là bộ phận ưu tú nhất, tiên phong nhất, hoặc theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng phải là đạo đức, là văn minh. Đảng phải là tấm gương tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ và niềm tin trong xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Nếu Đảng ta không giữ được bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta".

Đảng đã chọn đúng vấn đề bức xúc nhất trong xã hội hiện nay là tham nhũng, tiêu cực để phát động cuộc đấu tranh lấy lại lòng tin của nhân dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo tiến hành quyết liệt, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Nhiều vụ án lớn được phanh phui, nhiều kẻ tham nhũng bị trừng trị nghiêm minh, tài sản của nhân dân được thu hồi.

Những điều đó khẳng định quyết tâm không ngừng, không nghỉ của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với mục đích cao nhất là làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng. Trong đó kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Trong kết luận Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII, Đảng khẳng định: "phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta". Đảng coi tự đổi mới, tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại và phát triển. Ở thời điểm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là một cuộc phấn đấu khó khăn, phức tạp, quyết liệt nhưng là bước vận động tất yếu để phát triển, để Đảng "là đạo đức, là văn minh" như kỳ vọng của nhân dân.

Xuất bản 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai cuốn sách có nhan đề Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vữngXây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung 2 cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm (2021 - 2023), triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương.

Theo NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2 cuốn sách này là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.