Lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/09/2020 14:41 GMT+7

Bốn dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII sẽ được công bố, lấy ý kiến nhân dân từ 20.10 - 10.11 tới đây, theo Ban Tuyên giáo T.Ư.

Ban Tuyên giáo T.Ư vừa có hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân, gồm: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Văn kiện sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị nhà nước.
Các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể tham gia góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học. Người dân cũng có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và các cơ quan báo chí của T.Ư, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành...
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng. Như dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo đề nghị cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế....
Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, người dân có thể góp ý vào đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ trọng tâm; và 3 giải pháp đột phá.
Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, mục đích của việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.
Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII cũng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân phải bảo đảm khoa học, đúng tiến độ, chất lượng, tránh hình thức, lãng phí; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.