Ông Võ Văn Thưởng: 'Làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/07/2020 12:30 GMT+7

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng khẳng định, đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo đã được các đại biểu tại hội thảo chỉ rõ.

Ngày 15.7, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn.

 

Công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho hay 90 bài tham luận gửi tới ban tổ chức hội thảo cũng như các tham luận được lựa chọn trình bày trực tiếp tại hội thảo đã khẳng định những cống hiến, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo qua các thời kỳ; tổng kết, rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, những nhiệm vụ và giải pháp, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
Khái quát các vấn đề được nêu tại hội thảo, ông Thưởng cho hay, các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự hội thảo tham quan triển lãm về 90 năm ngành tuyên giáo

Ảnh Vương Trần

Ông Thưởng khẳng định, trải qua quá trình phát triển, công tác tư tưởng, lý luận ngày càng được đẩy mạnh. Cụ thể là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dụng và phương pháp học tập, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng.
Bên cạnh đó, các tham luận đã rút ra các bài học kinh nghiệm về sự sự kiên định, kiên trung và kiên trì, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới của ngành tuyên giáo.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Không thể "khoán trắng", "phó mặc"

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng khẳng định, các tham luận cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.
Theo ông Thưởng, các tham luận đã chỉ rõ: "Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta".

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ảnh Vương Trần

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.
Ngoài ra, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ...
Từ yêu cầu trên, theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, ngành tuyên giáo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng; gắn chặt công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
“Cần phải khẳng định công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp”, ông Thưởng nói, đồng thời khẳng định, các tham luận mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.