Nông nghiệp đang cần tiền

Nông nghiệp đang cần tiền

0
Qua 2 năm triển khai đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, vốn đầu tư vào ngành này vừa thiếu vừa khó vay.