Quận 2 cùng với quận 9, Thủ Đức sẽ sáp nhập nên thành phố Đông /// Ảnh: Đình Sơn

Sáp nhập 3 quận để thành lập thành phố phía Đông

32
Thành phố phía Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận là quận 2, 9, Thủ Đức, với diện tích tự nhiên là 211,57 km2, quy mô hơn 1,169 triệu dân. Thành phố phía Đông sẽ trực thuộc TP.HCM.