Kiến nghị Hải Phòng thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đáp ứng yêu cầu

1 Thanh Niên Online