Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

0 Thanh Niên
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Ngày 25.10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo nghị quyết, trong những năm qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu.
Nguyên nhân hạn chế, bất cập do mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện; nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đầy đủ; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên...
Nghị quyết nêu quan điểm chỉ đạo là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Nghị quyết nêu mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức, thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015...
Từ 2021 - 2030 hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới; giảm biên chế...
Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chung và cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, với hệ thống tổ chức của nhà nước ở trung ương, với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng để thực hiện các mục tiêu đã nêu.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm