Tổng bí thư: Phải chỉ ra được khâu đột phá công tác cán bộ là khâu nào

4 Thanh Niên Online
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá công tác cán bộ là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"?
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 7  /// Ảnh: Trí Dũng - TTXVN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 7 - Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 7
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Công tác cán bộ có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước
Phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 7 sáng nay, 7.5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Theo Tổng bí thư, từ trước đến nay, nhất là trong những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng; đã có nhiều quyết sách rất đúng về cán bộ và công tác cán bộ; kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín; cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Gần đây, việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, cơ cấu giữa các ngành, nghề, lĩnh vực chưa thật sự hợp lý, thiếu sự liên thông giữa các cấp, các ngành; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Không ít cán bộ, quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Tổng bí thư: Phải chỉ ra được khâu đột phá công tác cán bộ là khâu nào - ảnh 1
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị T.Ư 7 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam
Ảnh Trí Dũng - TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, có thể khẳng định, sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ và những ưu điểm trong công tác cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Song những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Hiện nay, đất nước đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn so với trước.

Tình hình, bối cảnh trong nước, quốc tế đã có nhiều thay đổi, đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường dưới tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nhiều yếu tố, xu hướng chính trị - kinh tế - xã hội khác.

Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ của hệ thống thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã yêu cầu: Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần "thời kỳ nào, phong trào nào thì cán bộ đó".

Làm rõ vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, ngay từ tháng 5.2016, Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án để thực hiện nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra, tiến hành tổng kết 20 năm (1997 - 2017) thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khoá VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", trên cơ sở đó xây dựng Đề án và Dự thảo Nghị quyết để trình Hội nghị T.Ư lần này.

Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng, biên tập, chỉnh sửa nhiều lần, lắng nghe ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc T.Ư; tham vấn ý kiến của nhiều đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành, các nhân sĩ, trí thức và các nhà khoa học.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên T.Ư và các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản và xuất phát từ thực tiễn phong phú của địa phương, đơn vị, thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được, phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, đặc biệt những năm gần đây mặc dù Đảng ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, ở cấp nào? Đồng thời phân tích, dự báo tình hình trong nước, quốc tế trong thời gian tới; xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ mới, bối cảnh mới, nhất là những yếu tố tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực đến cán bộ và công tác cán bộ.

Từ đó, đi sâu thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài và những nhiệm vụ, giải pháp lớn, có tính đột phá khả thi cao để sớm khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?...

Hội nghị T.Ư sẽ diễn ra từ ngày 7 - 12.5. Trong 1 tuần diễn ra hội nghị, T.Ư sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác. 

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Người dân Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng

(Nhờ chuyển Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Không hiểu điều gì đang xảy ra ở Đà nẵng nhân vụ SGTVT đề xuất hầm dài thòng lòng đi qua những 3 giao lộ tại cụm nút GT đầu cầu Trần Thị Lý mà quá không cần thiết & nguy cơ thường trực cả đời con cháu chắt!)

Vì sao nút GT cầu Trần Thị Lý không nên làm hầm? Hầm bị ngập ĐBP là bài học kinh nghiệm. Ở nút này lại đề xuất hầm kéo dài đi qua đến tận những 3 giao lộ mà bị ngập 1 nút thì tê liệt cả 3.
Nếu có thể tổ chức GT đường ven sông Hàn rúc dưới cầu Trần Thị Lý để đi thẳng & rẻ phải liên tục lên xuống cầu chi phí rẻ hơn không làm, thì hầm để vẽ DA trong khi để cả đời mắc nợ?
Trước tiên chưa cần làm gì cả mà chỉ tối đa hóa đường ven sông Hàn nối Bạch Đằng - Thăng Long là đủ trong 5 năm nữa. Sau 5 năm, thì làm cầu vượt thì quá rẻ & nó sẽ không là cục nợ cả đời cho con cháu vì thường trực bảo trì bảo hành lo lắng bơm nước ngập. Giải pháp hầm qua 3 giao lộ là giải pháp TỒI TỆ nhất nhưng lại được góp ý!!!! Không hiểu điều gì đang xảy ra ở Đà Nẵng???
Mai Xuân Dinh

Mai Xuân Dinh

Sông Hàn Đà Nẵng làm cầu làm hầm chui để phục vụ du lịch, tầm nhìn của bác chỉ có làm cầu để đi thì xin đừng bình luận lung tung.
Nhân Dân

Nhân Dân

Về KHÂU ĐỘT PHÁ! Đề nghị HN lần này cảng cách nghiêm khác và có chế tài thực chất ngành tư pháp vì 2 lỗi: Một, để bộ ngành địa phương ban hành VBQPPL / Quyết định hành chính / Hành vi hành chính không có căn cứ cụ thể điều khoản điểm PL, thậm chí trái PL; Hai, khi có thông tin đã biết vẫn không tự thân quyết liệt hoặc thông qua báo chí quyết liệt chấn chỉnh chấm dứt cái sai PL đó; Ngoài ra, cần khuyến cáo ngành tư pháp, lợi ích nhóm lại đang năm nhe khôi phục các điều khoản luật đã lạc hậu xa xưa đưa vào lại các Luật sửa đổi mới.
ĐỗQuang

ĐỗQuang

Khâu đột phá là chọn đúng người , sử dụng người đúng lĩnh vực được trao???

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm