Tổng bí thư: ‘Phấn đấu giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển, định hướng XHCN’

1 Thanh Niên Online
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đề ra mục tiêu tổng quát: phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng /// Ảnh Gia Hân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh Gia Hân
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Ảnh Gia Hân
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2020); và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc T.Ư tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo

Trong bài viết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật từ kinh tế - xã hội; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; an ninh quốc phòng.
Theo đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị “tạo dấu ấn nổi bật”.
Nhấn mạnh công tác chống dịch Covid-19 trong năm 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định, Việt Nam trở thành một điểm sáng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, những thành tựu đạt được 5 năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, quan trọng nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp;
Sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội; sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
“Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước viết, và phân tích, từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
“Nói như thế để chúng ta có thêm niềm tin, niềm phấn khởi và tự hào, tiếp tục khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”, bài viết có đoạn.

Bài học kinh nghiệm là trong mọi công việc của Đảng, Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, 5 năm qua là thực tiễn nóng hổi, sinh động, phong phú để tiếp tục khẳng định, bổ sung và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ nhiệm kỳ trước gồm bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng (xây dựng tổ chức, xây dựng con người); trong lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện; trong triển khai các nhiệm vụ; trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là trong mọi công việc của Đảng, Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
“Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”.
“Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hoá về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Nhiều khó khăn, thách thức

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Trong nước, dù đạt được những kết quả rất đáng tự hào, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
Bài viết chỉ rõ: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, sau 4 năm đầu của nhiệm kỳ liên tục tăng trưởng cao, năm 2020 suy giảm mạnh, có thể chỉ còn 3%; chất lượng còn thấp và đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước hoạt động còn kém hiệu quả, đang gặp không ít khó khăn, ách tắc. Kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững.
Công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn phức tạp. Ngoài ra, giá trị lịch sử, truyền thống văn hoá của dân tộc và con người Việt Nam chưa được phát huy đầy đủ.
“Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp. Năng lực và phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa cao”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước  chỉ rõ.

Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tới là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.
Tổng bí thư: ‘Phấn đấu giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển, định hướng XHCN’ - ảnh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội 9 hồi tháng 6 vừa qua

Ảnh Ngọc Thắng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo. Nếu chỉ "kiên định" một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ, nhưng nếu không kiên định, mà "đổi mới" một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng, "đổi màu".
Đồng thời, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Báo cáo Chính trị trình ra Đại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.
Cụ thể, tới năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy

Từ các mục tiêu này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý 5 nhiệm vụ từ đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện đúng vấn đề quản lý phát triển xã hội bền vững; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Theo đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường,... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Trước hết là tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên cơ sở thống nhất nhận thức đây là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thực tiễn thời gian qua cho thấy, cần nhận thức sâu sắc hơn, tiếp tục bổ sung, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng, lý luận, đề ra các quyết sách, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần đặc biệt chú trọng xử lý tốt hơn các mối quan hệ: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.
“Đó là những mối quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới ở nước ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nhận thức đầy đủ, thật sự thấm nhuần, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt, có hiệu quả”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Bình luận

User
Gửi bình luận
NPHONG

NPHONG

Còn rất nhiều việc phải làm - trong đó đào tạo nguồn nhân lực có tâm có tài là quan trọng nhất !

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm