đại học quốc tế

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 40 kết quả về đại học quốc tế

Sắp xếp theo
Môi trường đại học quốc tế chất lượng tại Đà Nẵng

Môi trường đại học quốc tế chất lượng tại Đà Nẵng

0
Nhân lực chất lượng cao là yếu tố ‘sống còn’ trong phát triển kinh tế miền Trung. Những năm gần đây, các chương trình đại học quốc tế tại Đà Nẵng đang góp sức quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực vùng.