Bức xúc vì bụi, người dân mang đá, cây ra chặn đường
Chịu hết nổi với xe tải, dân bức xúc chặn đường