Trải nghiệm bắt cá kèo tự nhiên ngay trên ruộng muối
Thăm vùng nuôi hàu và thủy sản ở Thiềng Liềng
Du lịch Thiềng Liềng nhất định phải ăn gỏi lìm kìm