Trâu chọi Đồ Sơn được đo các vòng như thi hoa hậu trước ngày lâm trận