Bác sĩ lừa đảo chạy việc để kiếm hàng trăm triệu đồng